Custard (Labaniyad) Costarde / Crème dessert الكاسترد

Custard (Labaniyad) Costarde / Crème dessert الكاسترد

We had many requests for a custard recipe but we knew that most of those who were requesting it, expected us to use custard powder. Unless you are allergic to eggs or have other dietary concerns, there is no reason not to make custard from scratch. It is easy, has very few ingredients, and tastes infinitely better.

Custard is a very versatile dessert that is delicious both hot and cold. It also tastes great at room temperature. One of the things we like about this recipe is the many variations you could make by tweaking the ingredients. If you greatly reduce the cornstarch, or eliminate it altogether, and serve the custard hot, you will have an amazing drink for a cold winter night. It is also a soothing drink to have when you have a cold and need a hot cup of something. Add some good dark chocolate and it becomes even better.

Since we use different types of flavouring, we never tire of having custard. We use vanilla beans, milk steeped with orange rind, or with cinnamon, ginger root, and cloves. We also use cardamom and garnish the custard with chopped nuts. Then there are days when we just like to have our custard plain without any flavouring. Scoop the custard over a bowl of fruit salad and it becomes a very fulfilling dessert.

 

Print Recipe

Print Recipe with Photos

 

Ingredients:

(Tbsp is a tablespoon; tsp is a teaspoon)
(1 cup = 237 mL = 2.4 dl; 1 Tbsp = 15 mL; 1 tsp = 5 mL); all are level measurements

 • 4 Egg yolk(s) , Large
 • 4 Tbsp Granulated white sugar
 • 3 Tbsp Corn starch – UK: corn flour
 • 2 Cup(s) Milk – 3.25% or 2%

Chocolate Custard:

 • 4 Egg yolk(s) , Large
 • 6 Tbsp Granulated white sugar
 • 3 Tbsp Corn starch – UK: corn flour
 • 3 Tbsp Cocoa powder
 • 2 Cup(s) Milk – 3.25% or 2%

Separate the egg yolks from the egg whites


 

Corn starch (UK: corn flour) & cocoa powder


 

Directions:

Steps for preparing the custard

 1. Separate the yolks from the egg whites
 2. Add in the granulated sugar
 3. Add the corn starch
 4. Mix well
 5. Put the milk in a saucepan set on medium heat
 6. Add about half a cup of the hot milk in the egg mixture. Mix well
 7. Pour the mixture in the sauce pan
 8. Stir continuously till it thickens
 9. Pour into the serving bowls while still hot

 

Custard


 

Custard


 

Steps for preparing the chocolate custard

 1. Separate the yolks from the egg whites
 2. Add in the granulated sugar
 3. Add the corn starch. Mix well
 4. Add the cocoa
 5. Mix well
 6. Put the milk in a saucepan set on medium heat. Add about half a cup of the hot milk in the egg mixture. Mix well
 7. Pour the mixture in the sauce pan through a sieve
 8. Stir continuously till it thickens
 9. Pour into the serving bowls while still hot

 

Chocolate custard


 

Chocolate custard


 

Chocolate custard


 

Chocolate custard


 

Chocolate custard


 

Custard


 

Wax badan ayaa nalaga codsaday inaan soo gelinno sida loo sameeyo labaniyadda, waxayse nala tahay in badi dadka naga codsadeen ay filanaayeen inaan ka sameeyno “custard powder”-ka gasacyada ku jira. Haddaysan ukun ku dhibeeynin, ma jirta sabab kaa reebeeysa inaad sameeysatid labaniyadda asalka ah. Midda asalka ah way fududdahay, waxay ka kooban maqaaddiir aad u yar, wax badanna ayay ka macaan badan tahay tan diyaarka ah.

Labaniyadda waa macaan kuleeyl iyo qaboow labadaba ku fiican. Waxyabaha aan ku jecel nahay soo’daaan waxaa ka mid ah sida looga sameeyn karo dhowr nooc oo kala duwan. Haddii aad waraangada ka yareeysid ama kaba dhaaftid, kuleeylna ku cabtid, waxaa sameeyn kartaa cabitaan aad u fiican waqtiyada qaboobaha. Cabitaankaas wuxuu kaloo aad u fiican yahay markii hargab (duray) kugu dhaco oo aad u baahan tahay wax kulul oo nafaqo leh inaad cabtid. Haddaad doontid waxaa ku darsan kartaa shukulaato, middaas oo cabitaanka sii fiicnaynaysa.

Labaniyadda marna kama xiiso dhacno, sababtoo ah waxaan isticmaalnaa dhowr waxyaabood oo kala duwan oo aan ku carfinno labaniyadda. Waxaan ku darnaa faniilla, ama waxaan ka sameeynaa caano lagu kariyay qolofta oranjada. Markaan ka dhigeeyno cabitaan kulul, waxaan ku darnaa sanjabiil, dhegayare, iyo qorfe. Waqtiyada qaarkood waxaan ku darnaa hayl shiidan, korna waxaan uga qurxinnaa loos. Waxaa jira maalmo aan jecelnahay inaan caraf dhanba ka dhaafno. Labaniyad la qaboojiyay haddaad furuut la jarjaray korka uga dartid, wuxuu kuu noqonaayaa furuut aad u macaan.

 

Daabac Soo’da

Daabac Soo’da oo Sawirro Leh

 

Maqaaddiirta:

(QW waa qaaddo weyn – midda cuntada lagu cuno; qy waa qaaddo yar)
(1 koob = 237 mL = 2.4 dl; 1 QW = 15 mL; 1 qy = 5 mL)

 • 4 Shaharka ukunta , Weyn
 • 4 QW Sokor cad
 • 3 QW Waraanga
 • 2 koob Caano

Labaniyad Shukulaato leh:

 • 4 Shaharka ukunta , Weyn
 • 6 QW Sokor cad
 • 3 QW Waraanga
 • 3 QW Shukulaato boolboro
 • 2 koob Caano

Kala saar shaharka iyo xabka ukunta


 

Waraango iyo kakaaw


 

Diyaarinta:

Sida loo sameeyo labaniyadda

 1. Kala saar shaharka iyo xabka ukunta
 2. Sokorta ku dar
 3. Waraangada ku dar
 4. Si fiican isku qas
 5. Caanaha digsi yar ku shub. Dab dhexdhexaad ah saar
 6. Ku shub nus koob caanaha aad kululeeysay. Si fiican isku qas
 7. Ku shub ukunta aad qastay
 8. Walaaqidda ha ka joojinin ilaa ay ka culusaato
 9. Weelka aad ku qaddimaysid ku shub intay kulushahay

 

Labaniyad


 

Labaniyad


 

Sida loo sameeyo labaniyadda shukulaatada leh

 1. Kala saar shaharka iyo xabka ukunta
 2. Sokorta ku dar
 3. Waraangada ku dar
 4. Kakaawga ku dar
 5. Si fiican isku qas
 6. Caanaha digsi yar ku shub. Dab dhexdhexaad ah saar. Ku shub nus koob caanaha aad kululeeysay. Si fiican isku qas
 7. Ku shub ukunta aad qastay adigoo miire isticmaalaysa
 8. Walaaqidda ha ka joojinin ilaa ay ka culusaato
 9. Weelka aad ku qaddimaysid ku shub intay kulushahay

 

Labaniyad shukulaato leh


 

Labaniyad shukulaato leh


 

Labaniyad shukulaato leh


 

Labaniyad shukulaato leh


 

Labaniyad shukulaato leh


 

Labaniyad


 

Nous avons reçu beaucoup de demandes pour la recette de la costarde et nous savions que la plupart de ceux qui la demandaient, s’attendaient à ce que nous utilisions de la crème en poudre. A moins que vous soyiez allergique aux oeufs ou ayez d’autres restrictions alimentaires, il n’y a pas de raison de ne pas la réaliser du début à la fin. C’est facile, contient très peu d’ingrédients, et est infiniment meilleur.

La costarde est un dessert très volatile qui est délicieux chaud ou froid. Il est aussi très bon consommé à température ambiante. Ce que nous aimons dans cette recette c’est toutes les variations que nous pouvons faire en modifiant les ingrédients. Si vous réduisez beaucoup la fécule de maïs, ou l’éliminez entièrement, et servez la costarde chaude, vous obtiendrez une boisson parfaite pour une froide nuit d’hiver. C’est aussi une boisson réconfortante quand vous avez un rhume et avez besoin d’une boisson chaude. Ajouter du chocolat noir de qualité et elle sera encore meilleure.

Comme nous utilisons des parfums différents, nous ne lassons pas de la costarde. Nous utilisons des gousses de vanille, de lait infusé de zest d’orange, ou de la cannelle, de la racine de gingembre, et du clou de girofle. Nous utilisons aussi de la cardamome et nous garnissons la costarde avec des éclats de noix. Et puis il y a des jours où nous préférons notre costarde nature. Une salade de fruit garnie avec de la costarde fera un dessert consistant.

 

Imprimer la Recette

 

Ingrédients:

(cs est cuillère à soupe; cc est cuillère à café)
(1 mesure = 237 mL = 2.4 dl; 1 cs = 15 mL; 1 cc = 5 mL); mesures à ras

 • 4 Jaune d’Oeuf , Gros
 • 4 cs de Sucre en poudre
 • 3 cs de Fécule de maïs
 • 2 mesure de Lait – 3.25% ou 2% (entier ou demi-écrémé)

Costarde au chocolat / Crème au chocolat:

 • 4 Jaune d’Oeuf , Gros
 • 6 cs de Sucre en poudre
 • 3 cs de Fécule de maïs
 • 3 cs de Cacao en poudre
 • 2 mesure de Lait – 3.25% ou 2% (entier ou demi-écrémé)

Séparer les jaunes des blancs d’oeuf


 

Fécule de maïs & cacao en poudre


 

Instructions:

Etapes de préparation de la costarde

 1. Séparer les jaunes des blancs d’oeuf
 2. Ajouter le sucre en poudre
 3. Ajouter la fécule de maïs
 4. Bien mélanger
 5. Verser le lait dans une casserole, chauffer à feu moyen
 6. Ajouter une demie mesure de lait chaud aux oeufs. Bien mélanger
 7. Verser le mélange dans la casserole
 8. Tourner constamment jusqu’à ce que le liquide épaissise
 9. Verser la crème encore chaude dans des coupes à dessert

 

Costarde / Crème dessert


 

Costarde / Crème dessert


 

Etapes de préparation de la crème au chocolat

 1. Séparer les jaunes des blancs d’oeuf
 2. Ajouter le sucre en poudre
 3. Ajouter la fécule de maïs. Bien mélanger
 4. Ajouter le cacao
 5. Bien mélanger
 6. Verser le lait dans une casserole, chauffer à feu moyen. Ajouter une demie mesure de lait chaud aux oeufs. Bien mélanger
 7. Verser la mélange dans la casserole à travers un tamis
 8. Tourner constamment jusqu’à ce que le liquide épaissise
 9. Verser la crème encore chaude dans des coupes

 

Costarde au chocolat / Crème au chocolat


 

Costarde au chocolat / Crème au chocolat


 

Costarde au chocolat / Crème au chocolat


 

Costarde au chocolat / Crème au chocolat


 

Costarde au chocolat / Crème au chocolat


 

Costarde / Crème dessert


 

اطبع الوصفة – بدون صور

اطبع الوصفة – مع صور

المقادير

صفار البيض 4
سكر ابيض ملعقة كبيرة 4
نشا ملعقة كبيرة 3
حليب كوب 2
كاستارد مع الشوكولاته
صفار البيض 4
سكر ابيض ملعقة كبيرة 6
نشا ملعقة كبيرة 3
مسحوق الكاكاو ملعقة كبيرة 3
حليب كوب 2

 

يفصل صفار البيض عن بياضه


 

النشا والكاكاو


 

طريقة التحضير:

طريقة تحضير الكاسترد

يفصل صفار البيض عن بياضه -1
يضاف السكر -2
يضاف النشا -3
يخلط جيدا -4
يسخن الحليب على نار متوسطة -5
يوضع نصف كوب من الحليب المسخن على خليط البيض -6
يضاف خليط البيض -7
يحرك باستمرار الى ان يتماسك -8
يسكب فورا فى وعاء التقديم -9

 

الكاسترد


 

الكاسترد


 

طريقة تحضير الكاسترد بالشكولاتة

يفصل صفار البيض عن بياضه -1
يضاف السكر -2
يضاف النشا و يخلط جيدا -3
يضاف بودرة الشكولاتة (الكاكاو) -4
يخلط جيدا -5
يسخن الحليب على نار متوسطة. يوضع نصف كوب من الحليب المسخن على خليط البيض -6
تستعمل مصفاة لاضافة خليط البيض -7
يحرك باستمرار الى ان يتماسك -8
يسكب فورا فى وعاء التقديم -9

 

الكاسترد بالشكولاتة


 

الكاسترد بالشكولاتة


 

الكاسترد بالشكولاتة


 

الكاسترد بالشكولاتة


 

الكاسترد بالشكولاتة


 

الكاسترد


 

 

 

 

 

 

Related posts:

68 Responses to Custard (Labaniyad) Costarde / Crème dessert الكاسترد
 1. umasmaa
  December 12, 2012 | 6:03 am

  asalaamu aleykum walaalaheyga qaaligoow aadaa u-mahadsantihiin maashaa allaah wax macaanaa nosogaliseen idhahana uroon niyadiin allaah niiyeelo waqti walba saanooga farxisaan allaah haniiga farxiyo idinka iyo intii jeceshihiinba walaal runtii wax lagufaanaatihiin allaah haniigarabgalo shukrran calaa kulashey jazaakallaahqhr waqer jamic muslim

  • A&L
   December 12, 2012 | 10:05 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Walaasheenna qaaliga ha waan ku faraxnay inaad jeclaatay Labaniyadda. Waa ku mahadsan tahay faallada fiican iyo ducada wanaagsan. Qayr iyo farxad ayaan kuu rajaynaynaa.

 2. xamdi sweden
  December 12, 2012 | 11:17 am

  MASHA ALLAH. aad iyo aad ayaa idinku mahad celinaa dhamaan walalaha xawaash.com, runtii aniga waan ku faraxsanahy inaa so booqdo webside kaan aadna waan u xiseeyaa Cunto kariska, maalin walba waa so galaa inaa ogaado wax cusub hadii laso galiyay. mar walbo waan idin mahad celiyaa. kuna faraxsanahy waxyaabaha wanaagsan ee na bartaan.

  Maamulka iyo shaqaalaha dhamantiina wa mahadsantihiiin

  • A&L
   December 12, 2012 | 9:33 pm

   Adigaa mahadda mudan walaal Xamdi. Anagana aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay booqashadaada iyo inaad ka faa’iidaysanaysid Xawaash. Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay faallada wacan.

 3. Ifrah (Scarborough)
  December 12, 2012 | 11:44 am

  Simply Delicious! Thank you guys love ur cooking so much that i become better cook as a result of….

  • A&L
   December 12, 2012 | 9:35 pm

   You are most welcome. We are happy we could help. Thank you for the nice comment.

 4. safia
  December 12, 2012 | 1:29 pm

  asc wr wb walashay qaaali aad baad umahadsantahay illahay mizanka xazanadka haku saro jzklq.
  walal waxan ku waydiinayaa Norway ayan jooga marka lagama hiloCorn starch – UK: corn flour marka maistic mali karaa walangada xalwada lagu sameyo jzklq sis

  • A&L
   December 12, 2012 | 9:41 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Adigaa mahadda mudan walaal. Waan ku faraxnay ducada qaaliga ah. Corn starch, UK: corn flour iyo waraangada xalwada waa isku hal, waa isticmaali kartaa. Qaybta af Soomaaliga ayey ku qoran tahay. Mahadsanid.

 5. Hanaan
  December 12, 2012 | 3:57 pm

  Beautiful presentation as always!

  • A&L
   December 12, 2012 | 9:42 pm

   Thank you very much.

 6. huda
  December 12, 2012 | 6:36 pm

  maansha alah ilahay ha inga jasaaid siiyo waxad jeceshihiina ha idiin siqro walal ma isticmaali karaa lamaniyadenii cadiga ahayd ma heli karo corn starchka mahad sanid

  • A&L
   December 12, 2012 | 10:01 pm

   Noocaan ayaa ka fiican. Corn starch waa waraangada xalwadda laga sameeyo. Haddaadan heli karin waa isticmaali kartaa midda gasaca ku jirta laakiinse ukun ha ku darin. Mahadsanid walaal.

 7. zahra
  December 13, 2012 | 12:57 pm

  A.W.W walaal adinkoo mahadsan waxaan idinka codsan lahaay koostaato sida loo sameeyo webkiina kuma aanan arkin hadii aad kari kartaan plz mahdsanidiin sida hagar la aaneed ee aad umada soomaliyeed ugu haqabtirtaan baahidooda shugran shugran

  • A&L
   December 13, 2012 | 11:08 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Hadduu Eebbe idmo waan soo geling doonnaa. Waa ku mahadsan tahay hadalada wacan. Qayr ayaan kuu rajaynaynaa.

 8. amira
  December 13, 2012 | 8:23 pm

  asc walaaalo aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa weekend ban sameynayaa inshaa llaah custard macaan si qurux badan bad ino barten jazakumullaah alfa kheyr waxan jeclan laha qaliyata naxal inad ibartan plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz thanks dadaalka ad wadaan guryo badan oo dumi laha bad wanaag dhex dhigten maqaayad laga reesay viva xawaash group

  • A&L
   December 13, 2012 | 11:16 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay faallada fiican. Hadduu Ilaahay yiraahdo waan soo gelin doonnaa Khaliyat al-naxl. Qayr fara badan oo aan dhammaan ayaan kuu rajaynaynaa. Mahadsanid walaal.

 9. Miski Hussein
  December 13, 2012 | 9:23 pm

  beautiful work u guyz

  • A&L
   December 13, 2012 | 11:17 pm

   Thank you very much. Your comment is appreciated.

 10. ayan abdullahi ali
  December 15, 2012 | 1:28 am

  asc, walalaheey qaaliga ah, aad ayd u mahadsan tihiin aad ayn ugu faraxsanahay walahi illaah kheyrkiisa iyo nimcadiisa ha idin waafajiyo, walalayal kookada badalkeeda kakow ma isticmaali karaa?

  • A&L
   December 15, 2012 | 1:43 am

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.

   Waa ku mahadsan tahay ducada iyo erayada fiican aad inoo soo qortay. Kakaaw iyo “Cocoa powder” iyo boolboro shukulaato waa isku wada mid.

 11. ayan abdullahi ali
  December 15, 2012 | 1:58 am

  sorry walal waxan ka wadaa waraangada badalkeeda castar powderka caadiga ah.

  • A&L
   December 15, 2012 | 2:35 am

   “Custard powder”-ka waxaa soo hindisay nin rabay inuusan isticmaalin ukun. Ninkaas oo magaciisa ahaa Alfred Bird, waxaa la sheegay xaaskiisa inaysan ukun cuni jirin (ukunta way dhibi jirtay). Waagaas labaniyadda waxaa laga samayn jiray ukun, sokor, iyo caano oo keliya. Waxaa lagu dari jiray ukun badan si ay isku qabsato oo aysan aad u jilcin. Haddase, waraangada waxaa labaniyadda loogu daraa in ukunta laga yareeyo. Meeshaad ka isticmaali lahayd 6 ama 8 ukun, waxaa loo baahanaayaa 4 ukun.

   “Custard powder”-ka wuxuu ka samaysan yahay waraango, faniillo, iyo midabka huruudda. Midabkaas waxaa loogu daray inay labaniyadda yeelato midabka ukunta shaharkeeda.

   Haddii aad ukun ku dareeysid, looma baahna in la isticmaalo “Custard powder”-ka, sababtoo ah waa waraango midab lagu daray oo lagaaga iibinaayo lacag dheeraad ah. Waa ku mahadsan tahay su’aasha.

 12. leyla
  December 15, 2012 | 11:53 am

  hi there i love all your posts but can i just say that youve gone from making tradditionaly somali food to non-somali food, heres an idea of what to make, im not sure if this is haw you pronounce it but its called peira

  • A&L
   December 17, 2012 | 9:09 pm

   We mentioned on the home page what the focus of this blog is, but we will re-stated here. Xawaash is a Somali food blog by Somali Canadians for Somalis and non-Somalis both inside and outside Somalia about Somali and non-Somali food requested by Somalis and non-Somalis. As you can see from the previous sentence the blog is very Somali. :)

 13. bilou
  December 16, 2012 | 10:23 am

  asc, merci bocou me freres e soeur de nous partage se joli dessert jazakumulah kheer.

  • A&L
   December 17, 2012 | 9:37 pm

   Wa’alaikum As-salam Warahmatullahi Wabarakatuh.
   Thank you very much for taking the time to comment.

 14. AA
  December 21, 2012 | 4:34 am

  Which way is more
  better to consume Labaniyad while it hot or let it to be cooled down in fridge

  • A&L
   December 21, 2012 | 9:29 pm

   It is great both ways. We like it hot during winter and cold during summer. Thank you for the question.

 15. xaali
  December 21, 2012 | 10:40 am

  ASC WR WB
  waan idin salamay walaalaha sharafta leh ee nasiyeey fursadan qaaliga ah aan kaga faaidaysanay barashada cuna karinta aad baad u mahadsantahiin dhamaan dadkan sida wanaagsan iskugug soo duba riday websit kan wacan.
  CODSI: walaal waxaan rabaa in aad no soo galisan bariiska SURBIYANKA sida lo sameeyo mahadsaniden

  • A&L
   December 21, 2012 | 9:41 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay faallada fiican iyo hadalada wacan aad inoo soo qortay. Hadduu Eebbe idmo waan soo gelin doonnaa sida loo sameeyo surbiyaan.

 16. AA
  December 22, 2012 | 2:40 pm

  Is it true that egg yolk or yellow part of the egg has more cholesterol than egg whites ? Can I make Labaniyad egg whites instead of egg yolks?

  • A&L
   December 23, 2012 | 8:31 pm

   It is true that egg yolks contain a lot of cholesterol. You can make Labaniyad using egg whites. You can add saffron to get the yellow colour.

 17. maryan
  December 23, 2012 | 4:16 am

  ascww wl aad baad ugu mahadsantihiin sidaad noogu faaiidaynasaan ALLAH misanka xasanadka ha idiinku daro wl si fiican baan u fahmay casharkaan ee wxan jeclahya inaad i fahansiisaan qaybta cad ee dusha kasaarteen waxa ay ka samaeysantahy waa mahadsantihiin.

  • A&L
   December 23, 2012 | 8:24 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay ducada fiican. Adigana qayr badan ayaan Ilaahay kaaga baryaynaa. Qaybta cad oo dusha lagu qurxiyay waa kareemo loo yaqaano (whipping cream).

 18. hodan
  December 26, 2012 | 3:31 am

  ascww wl waxaan kamid ahay dadka ku xidhan webkiina aadna waa ugu mahadsantihiin sidaad noogu faa’iidaysaan ALLE khayr faro badan ha idiinku badalo. wl waxaan ku noolahay somaliya mana heli karo whipping cream markaa waxaan jeelahay inaad ii sheegtaan wax aan ka sameyn karo kiriim dabiici ah oon ku qurxiyo cuntada waa mahadsantiin.

  • A&L
   December 27, 2012 | 12:57 am

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Adigaa mahadda mudan walaal. Waa ku mahadsan tahay hadalada wacan. Waxaa ku beddeli kartaa kareemada budada ah oo caanaha lagu qaso oo baakadaha ku jirta. Halkaan waxaa loo yaqaanaa Dream Whip, waddamada qaarkoodna Whipped Topping ayey u yaqaanaan. Carabta waxay yiraahdaan كريم شانتي. Haddaad weydid inoo sheeg, fikrad kale ayaan ku siin doonnaa. Mahadsanid.

 19. Aisha
  December 28, 2012 | 12:36 pm

  Sc, abowe wxa same isdhahy hada Labaniyad, shahrki wixi lagu daryay wan kudaray, kadib aya xabki ku ugunta kudaray, kadibna nus koob cana kulul aya ku shubay dabke isaranthy lkin ma adkanoso wili. Su’al- Xabka ukunta maka rebtay adiga tas aynan k arkin meshan, shaharka bis miya sokor& mida kale ku darta? pls iso jawab.

  Thanks.

  • A&L
   December 29, 2012 | 12:24 am

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Ukunta xabkeeda laguma daro. Waxay nala tahay waraangada inaad ka iloowday. Waraangada xalwadda ayaa lagu daraa. maku dartay?

 20. Aisha
  December 29, 2012 | 10:09 am

  salaam walallheyga qiimaha leh.
  salan kadib, wan ku daray warangada 2 qado+2qado sokkor ah. Lkiin marka isku qas is dhahy canaha kulul ka hor, kaliye sokor+4shaharka ukunta/jaladaha & warangada ayey i qasmiwesay, markas ayan is iri xabka mindha jilcinayay madame iga adkatay.

  Su’al kale a qabo waxe tahy, saxibkey/odageyga aya qabo sokor type-2. Wxan rabay wax an u samenkaro o dessert ka ah, hade jirto. Ad ayana idinkaga mahadcelinaya jawabta & waqtigina ad isisen. Jizakumul’Allahu qeyral jazaa my dear.

  • A&L
   December 29, 2012 | 7:12 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Cabbaar ayey qaadataa inay qasanto, hadday cabbiradaada sax yihiin wey isku qasmaayaan. Lama rabo caanaha inaad ku darto intay ukunta qasmin. Shaharka, sokorta, iyo waraangada keliya ayaa la rabaa inaad isku qastid, kaddibna caanaha ku dar.

   Sokorta Splenda ayaa uga samayn kartaa macmacaanka uu jecelyahay.

 21. Aisha
  December 30, 2012 | 9:01 am

  SC abowe. Aad ban kaga mahadcelinaya jawabtada & faladaba.
  Norway ayan ku nolahay magaranayo in laga helo lkin wxe u badantahy in laga helayo inshalah.

  Fa’identa ad dadkina wax u fa’idesana, waxan Illah idin kaga baryaya inu idinka abalmariyo adunya fi’nica aqira fil’janah inshallah.

  • A&L
   December 30, 2012 | 9:50 pm

   Aamiin walaal.

 22. Aisha
  December 31, 2012 | 2:50 pm

  salaam walalayal qaliga ah. Waxan rajeynaya ina cafimad qabtan inshalah.

  Waxa rabay ina ogado haaf kob ka canaha kulul e lagu darayo ukunta ma caana goni loso kulul leyay mise haafka waxa kaso shubaya kuwa dabka saran e 2da koob ah?
  2 Mida kale hadi an sameyo labaniyada caawo cml o talajada galiyo biri mala cunikara? 3-ayado marki lakariyay in kulelka lagu cuno miya? wana lagu serv garen kara sowmaha-laddy fingrs?

  Waad ku mahadsantihin agian and again ina nafahansisan wax walba o mugdi noga jiro.

  • A&L
   January 1, 2013 | 4:53 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Waa ku mahadsan tahay faallooyinka. Labada koob caano ayaa qaar kasoo shubaysaa. Sida aad jeceshahay ayaa u cuni kartaa, qaboow iyo kulaylba wuu ku fiican yahay, waxaad rabtona waa ku qaddimi kartaa.

 23. Aisha
  January 3, 2013 | 10:55 am

  sc walalo. Thanks

 24. Zeyna
  January 20, 2013 | 12:52 pm

  Mash allah this is very good, and simple too. How do you make the two layered one, it looks interesting.
  A senegalese sister

  • A&L
   January 20, 2013 | 9:22 pm

   Dear Senegalese Sister:
   Thank you very much for your nice comment. We poured the white one first, refrigerated it for 15 minutes then poured the chocolate one on top.

   With love to the people of Senegal.

 25. Sharaf
  January 21, 2013 | 7:52 am

  Asc walaalahayga qaaliga waa ku mahadsantihin cuntoyinka macaan ee aad noo soo galiseen Aniga ahaana wax badan baa idinka faaiday oo wel wel igama hayo wixi aan reerka i Karin lahaa kama fakari kaliya waxaa igu filan anoo gala xawaash.com maasha Allah maqsuud baa nahay. Walaalo labaniyada dukaamada taal ee gasaca ku jirta mina isticmalin badalkeedi waxa isticmaasheen corn marka ma isku mid baaa??? Thnkx Mar walba waa idiin duceeya A&L.

  • A&L
   January 21, 2013 | 3:17 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Walaasheenna qaaliga ah, aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay faalladaan aadka u fiican. Waan ku faraxsan nahay inaad ka heshay Xawaash. Haddaysan ukun ku dhibaynin, labaniyadda noocaan ayaa aad uga dhadhan fiican. Midda gasaca waxaa laga sameeyaa waraanga (corn starch) iyo midab. Waa ku mahadsan tahay ducada. Qayr ayaan Ilaahay kaaga baryaynaa.

 26. Maryama
  January 30, 2013 | 5:43 pm

  Asc wr wb, walaheeyga qaaliga ah aad iyo aad baad igu mahadsan tihiin cuntada macaan aad ino so gudbisaan Allah ajar iyo xasanaat ha idinka siiyo waqtiga aad ina siiseen mahadsanid mar labaad

  • A&L
   January 30, 2013 | 10:36 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Adigaa mahadda mudan walaal. Waa ku mahadsan tahay faallada fiican iyo ducada. Qayr ayaan kuu rajaynaynaa. Mahadsanid.

 27. umasumeya
  February 11, 2013 | 12:02 am

  asc wala laheyga muslaminta ah masha allah xawaash aad ayan ugu helay cuntadeda A&L AAD umahad santihiin walal

  • A&L
   February 11, 2013 | 3:52 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Adigaa mahadda mudan walaal. Waa ku mahadsan tahay faallada fiican.

 28. umu canab
  February 12, 2013 | 3:34 am

  wsc walaalo yaal maasha alaahilaah ajer aan lasoo koobikarin ha idinkasiiyo aad bad noo saacideen walaal waxaan idin weeydiinaa labaniyada GASACADA KUJIRTO AYAAN AKAY MARKA TAAS INTAANA WABKA BARAN KAHOR AYAAN DHAHAY GABAR IISAMEE WAXEEYNA KUKARISAY BIYO IYO CAANO YAR MAKA BIYO MALAGU KARON KARAA MISE CAANAHAA KUFIICA ANIGA CAANA HAAN JECLAHY MADASANI DIIN JAWAAB WALAALAHA QAALIGAA AHOOW

  • A&L
   February 12, 2013 | 10:06 am

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Mahadsanid walaal. Si ay u noqoto kareema fiican caano keliya ayaa fiican in laga sameeyo. Weliba caanaha subaga aan laga saarin ayaa ku sii fiican. Sida loo sameeyo gasaca ayey ku qoran tahay, sidaas u sameey ee biyo ha ku darin. Qayr ayaan kuu rajaynaynaa.

 29. Mahdi
  February 28, 2013 | 3:36 am

  Dusha maxa uga dartayn marka aad dhameeysayn, maxa dusha uga sharaxdayna?.. Su’aasha kale, Hadi aan isticmalayo Custard powder-ka cadiga oo ukunta ka tago receip intiisa kale waxba ka badeli maayo miyaa mise wax kale laga badelaya. aad bad u mahadsantihin.

  • A&L
   February 28, 2013 | 10:44 pm

   Hayl shiidan iyo looska Fustuqa oo la burburiyay ayaan ku qurxinay. Haddaad isticmaalaysid Custard powder-ka sida gasaca ama baakada ku quran waa inaad raacdaa. Labada nooc isku hal ma ahan.

 30. Faatma Geeddi
  May 14, 2013 | 10:15 am

  Asc wrtullaah wbt marka hore waan idinku mahadcelinayaaa howsha baaxada leh aad umadda u heysaan Alle ha idinka abaalmariyo sidaad nooga jaahil bixiseen waxyaabo badan
  maanta ka hor maan ogeyn in cusrd bowder ay warango tahay labo ayaan u heysay ee waxaaan ku weydiiyay custrd midda caaga ku jirta xalwada ma laga sameyn karaa? Xalay ayaan sameeyay custrd aan caano ku kariyay laakiin sidaan rabay may noqon oo si bay laastiik camal u aheyd ee bal noo soo galiya sida loo sameeyo midda caaga
  wa jazakumullaah kheyr

  • A&L
   May 16, 2013 | 1:42 am

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay faallada qaayaha leh aad inoo soo qortay. Adigana Ilaahay ha kaa abaalmariyo hadalada wacan, qayr badanna ha ku siiyo. Annaga kama samayn mana ku fekerin, laakiinse wax u diidaaya ma lahan. Sababtoo ah waraanga iyo midab ayaa laga sameeyey. Laastiig waxaa ka dhiga kastarka hadduu ku bato. Waxaa ka sameysaa koob caano 237 mL iyo 2 QW 30 mL oo kastar ah, sokorta 2 Qw 30 mL ama inta aad jeceshahay ku darso. Hadduu Eebbe idmo waan soo gelin doonnaa.

 31. Fowzia
  July 11, 2013 | 12:29 am

  Assalaamu Caleykum,rabadaan kariim Cabdilaahi iyo Leyla,maashaalaah anigoo haysta custard diyaar ah ayaan manta tijaabiyay kaad samayseen wuuna macaanaa waxaan ku daray qare la yar yareeyay,jazaakalahum khayr.

  • A&L
   July 11, 2013 | 10:12 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Ramadaan Kariim walaal. Waxaan Eebbe kaaga baryaynaa caafimaad qab iyo cibaado suuban. Waan ku faraxnay inaad samaysatay custard-ka oodna jeclaatay. Mahadsanid.

 32. Qaali Omar
  July 22, 2013 | 9:44 am

  Asc
  Salaan Kadib aad ayaan idinkaga mahadcelinaayaa sidaa isku hoosheen ilaa maalintaas bartay website ilaa maanta wax weyn ayaa iska keey badalay runtii waxaan aad u xiiseeyaa cunta karinta idinkaneh waxaa ka qaadateen qeeb weyn ……
  Jazaa kumulaahu kheeran labadiinaba ilaahey ajar aan dhamaaneeynin haidinku abaal Mariyo..

  • A&L
   July 22, 2013 | 8:15 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Aamiin walaal. Adigana qayr badan oo aan dhaammaan ayaan Ilaahay kaaga baryaynaa. Waa ku mahadsan tahay faallada wacan.

 33. Ridwan
  January 11, 2014 | 10:56 am

  Asc walalahayga nacawinaya ad ayad umahadsantihin ilahay ha idinka ajarsiyo hawshad nohaysan su al ayan qaba walal meqa sac ayay dabka sarnane labeniyada inta noc e ay ka samaysantahayna ma dhulka layskuladara mase ayado dabka sarana kolba shay lagu daraaa aad ayad u mahadsantihin

  • A&L
   January 14, 2014 | 9:26 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Lama rabo in wax badan la kariyo. Markay culusaato isla markii ka deji. Waxaan kaa baryaynaa fiidiyaha inaad daawatid. Mahadsanid walaal.

 34. rasha.
  May 10, 2014 | 1:51 am

  ASC what if i cant getcorn starch,ground cardamom,pistachios,fresh whipped cream and rated choc what do i do.

  • A&L
   May 13, 2014 | 12:43 am

   You can substitute flour for the corn starch. The rest of the staff are not essential.

 35. umm ibrahim
  August 24, 2016 | 2:31 pm

  salaam,

  How many servings for this recipe? Shukran jazeelan!

Leave a Reply to A&L

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://xawaash.com/wp-trackback.php?p=5619

About (Annaga)
Qui Sommes Nous نبذة عنا

We are a husband and wife team and we live in Canada. In a world full of food complications, we make cooking very simple. Our recipe videos will make your cooking easy, relaxed and enjoyable. We bring you the foods we love from Somalia and from around the world.