Butter & Yoghurt Cake (Doolshe Buuro 2) Gâteau au Beurre et au Yaourt

Butter & Yoghurt Cake (Doolshe Buuro & Caano Fadhi) Gâteau au Beurre et au Yaourt كيك الزبدة والزبادي

Butter & Yoghurt Cake

www.xawaash.com

In Somalia, this was the closest thing we had to a fruitcake. Raisins were always special and were reserved for decorating and topping the festive rice as well adding to cakes. Apart from this cake, the only other cake we remember that had fruits was Panettone, which was sold in an Italian specialty store in Mogadishu.

We posted the recipe for a pound cake last month, but this recipe is different in many respects. First, we avoided using vanilla in this recipe because a segment of our viewers had concerns about the alcohol content in vanilla. We used cardamom instead, and that is what was traditionally used in Somalia when baking cakes and cookies. The second thing we wanted to address was to reduce the fat content of the cake without compromising its taste and moistness. We achieved this by replacing part of the butter with yoghurt.

The third issue has nothing to do with the ingredients. Some of our viewers have told us that they don’t have fancy mixers and were therefore unable to make the pound cake in the previous post. We decided not to use any mixer for this recipe. We made this cake twice, once using a whisk to mix the ingredients, while the second time we mixed everything by hand. Kitchen gadgets make life easier but they are definitely not a must.

 

Print Recipe

Print Recipe with Photos

 

Ingredients:

(Tbsp is a tablespoon; tsp is a teaspoon)
(1 cup = 237 mL = 2.4 dl; 1 Tbsp = 15 mL; 1 tsp = 5 mL); all are level measurements

 

Butter & Yoghurt Cake:

 • 1⅔ cups (333 g) Granulated white sugar
 • 1⅓ cups (333 mL) Unsalted butter (softened)
 • 5 Large Eggs
 • 1 Tbsp (15 mL) Cardamom (ground)
 • ¼ tsp (1.25 mL) Salt – Optional
 • 1 Tbsp (15 mL) Baking powder
 • 3 cups (420 g) All-purpose (plain) flour
 • 1½ cups (275 g) Yogurt – Any type
 • ½ tsp (2.5 mL) Butter – For greasing the sides of the cake pan
 • 1 cup (150 g) Raisins
 • 1 Tbsp (15 mL) Flour – For coating the raisins

 

Directions:

 

 1. Preheat the oven to 350°F/177°C.
 2. Sift the flour.
 3. Cream the butter and sugar for 5 minutes with a mixer or 10 minutes if mixing by hand.
 4. Add the eggs one at a time and mix thoroughly.
 5. When the mixture becomes consistent, add the baking powder, yoghurt and mix well. Then add the cardamom and salt (if using).
 6. Add the flour and mix well until the batter becomes homogenous. Coat the raisins, if using, with flour and add them.
 7. Grease a 16″x4″x4″ pan or two 8½”x4½” pans. If using parchment paper just grease the ends of the pan with the butter.
 8. Bake at 350°F/177°C for 1 hour and 15 minutes or until the cake springs back.
 9. Let the cake cool for 10 minutes before removing from the pan.

 

Sift the flour


 

Unsalted butter


 

Softened Butter


 

Use any type of yoghurt


 

The butter & sugar


 

Butter & Yoghurt Cake


 

Doolshe Buuro & Caano Fadhi

www.xawaash.com

 

Daabac Soo’da

Daabac Soo’da oo Sawirro Leh

 

Mukawinaadka:

(QW waa qaaddo weyn – midda cuntada lagu cuno; qy waa qaaddo yar)
(1 koob = 237 mL = 2.4 dl; 1 QW = 15 mL; 1 qy = 5 mL)

 

Doolshe Buuro & Caano Fadhi:

 • 1⅔ koob (333 g) Sokor cad
 • 1⅓ koob (333 mL) Buuro aan cusbo lahayn (la jilciyay)
 • 5 Ukun , Weyn
 • 1 QW (15 mL) Hayl (shiidan)
 • ¼ qy (1.25 mL) Cusbo
 • 1 QW (15 mL) Beekin baawdar
 • 3 koob (420 g) Bur cad
 • 1½ koob (275 g) Caano fadhi
 • ½ qy (2.5 mL) Buuro
 • 1 koob (150 g) Sabiib
 • 1 QW (15 mL) Bur

 

Diyaarinta:

 

 1. Foornada sii kululeey, ku aaddi 350°F/177°C.
 2. Burka shaqshaq.
 3. Buurada iyo sokorta garaac muddo 5 daqiiqo haddaad makiinad isticmaaleysid, ama 10 daqiiqo haddaad gacan ku garaacaysid.
 4. Ukunta hal hal ugu dar, si fiicanna u qas.
 5. Markuu cajiinka si fiican u qasmo, beekin baawdarka iyo caana fadhiga ku dar. Si fiican u qas. Ku dar heylka iyo cusbada (haddaad isticmaalaysid).
 6. Burka ku dar si fiicanna u qas. Sabiibka iyo burka isku qas kaddibna ku dar. Si fiican u qas.
 7. Bir doolshe cabirkeeda yahay 16″x4″x4″ ama laba bir cabirkooda yahay 8½”x4½” buuro mari. Haddaad isticmaalaysid xaanshida foornada dhinacyada keliya buuro mari.
 8. Foorno la sii kululeeyey ku dub 350°F/177°C muddo hal saac iyo rubi ama ilaa uu ka bislaado.
 9. Doolshaha dhig ha qaboobo muddo 10 daqiiqo intaadan ka bixin birta.

 

Burka shaqshaq.


 

Buuro aan cusbo lahayn


 

Buuro qabowga ka dhacay ama jilicsan


 

Caana fadhiga aad jeceshahay isticmaal


 

Sokkorta iyo buurada oo la garaacay


 

Doolshe Buuro & Caano Fadhi


 

Gâteau au Beurre et au Yaourt

www.xawaash.com

En Somalie, ce gâteau est ce qui ressemble le plus à un cake aux fruits secs. Les raisins secs étaient considérés comme un mets spécial et étaient réservés pour la décoration et pour mettre sur le riz de fête ainsi que dans les gâteaux. A part ce gâteau, le seul gâteau qui contenait des fruits dont nous puissions nous rappeler était le Panettone, qui était vendu dans un magasin de spécialités italiennes à Mogadishu.

Nous avons publié la recette du quatre-quarts le mois dernier, mais cette recette est différente dans pas mal d’aspects. D’abord, nous avons laissé de côté la vanille parce qu’une partie de nos lecteurs s’inquiétait de la présence d’alcool dans la vanille. Nous avons utilisé de la cardamome à la place, c’est ce qui est traditionnellement utilisé en Somalie pour faire les gâteaux et les biscuits. La seconde chose sur laquelle nous avons travaillé est de réduire la teneur en matières grasses du gâteau sans compromettre son goût et son moelleux. Nous avons réussi à la faire en remplaçant le beurre par du yaourt.

Le troisième problème n’avait rien à voir avec les ingrédients. Certains de nos lecteurs nous ont dit qu’ils n’avaient pas de robot sophistiqué et n’étaient pas en mesure de faire le quatre-quarts de notre post précédent. Nous avons décidé de ne pas utiliser de mixer pour cette recette. Nous avons fait le gâteau deux fois, une première fois en utilisant un fouet pour mélanger les ingrédients, et la deuxième fois nous avons mélangé à la main. Les gadgets pour cuisiner nous rendent la vie plus facile mais ils ne sont pas indispensables.

 

Imprimer la Recette

Imprimer la Recette avec Photos

 

Ingrédients:

(cs est cuillère à soupe; cc est cuillère à café)
(1 mesure = 237 mL = 2.4 dl; 1 cs = 15 mL; 1 cc = 5 mL); mesures à ras

 

Gâteau au Beurre et au Yaourt:

 • 1⅔ mesures (333 g) de Sucre blanc en Poudre
 • 1⅓ mesures (333 mL) de Beurre Doux (ramolli)
 • 5 Gros Oeufs
 • 1 cs (15 mL) de Cardamome (moulue)
 • ¼ cc (1.25 mL) de Sel – optionnel
 • 1 cs (15 mL) de Levure Chimique
 • 3 mesures (420 g) de Farine Blanche
 • 1½ mesures (275 g) de Yaourt Nature – n’importe quel style
 • ½ cc (2.5 mL) de Beurre – pour graisser les bords du moule
 • 1 mesure (150 g) de Raisins Secs
 • 1 cs (15 mL) farine – pour recouvrir les raisins secs

 

Instructions:

 

 1. Préchauffer le four à 350°F/177°C.
 2. Tamiser la farine.
 3. Fouetter le beurre et le sucre pendant 10 minutes si vous mélangez à la main.
 4. Ajouter les oeufs un par un et bien mélanger.
 5. Quand le mélange devient consistant, ajouter la levure, le yaourt et bien mélanger. Puis ajouter la cardamome et le sel (si utilisé).
 6. Ajouter la farine et bien mélanger jusqu’à ce que la pâte devienne homogène.
 7. Graisser un moule de 35x10x10cm ou deux moules de 22x12cm. Si vous utilisez du papier cuisson, graissez seulement les bords du moule avec le beurre.
 8. Cuire à 350°F/177°C pendant 1 heure et 15 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau soit moelleux au toucher.
 9. Laisser refroidir 10 minutes avant de démouler.

 

Tamiser la farine


 

Beurre Doux


 

Beurre Ramolli


 

Utilisez tout type de yaourt


 

Le mélange Beurre et Sucre


 

Gâteau au Beurre et au Yaourt


 

كيك الزبدة والزبادي

www.xawaash.com

اطبع الوصفة – بدون صور

اطبع الوصفة – مع صور

المقادير

 
كوب = 237 مل، ملعقة كبيرة = 15 مل، ملعقة صغيرة = 5 مل
 

كيك الزبدة والزبادي
سكر ابيض جم 333
زبدة غير مملحة كوب 1⅓
بيض 5
(هيل (حبهان)( مطحون ملعقة كبيرة 1
ملح ملعقة صغيرة ¼
بيكنج باودر ملعقة كبيرة 1
طحين ابيض متعدد الأغراض جم 420
لبن زبادي جم 275
زبدة ملعقة صغيرة ½
زبيب جم 150
دقيق / طحين ملعقة كبيرة 1

 

طريقة التحضير:

 

يسخن الفرن الى درجة حرارة 177 د.م. (350 ف) -1
ينخل الدقيق -2
تخفق الزبدة مع السكر لمدة 5 دقائق بخلاط كهربائي او 10 دقائق بمضرب شبك يدوي. -3
يضاف البيض (على درجة حرارة الغرفة) واحدة واحدة ويخفق جيدا بعد كل اضافة. -4
يضاف البيكنج بودر والزباي ويخلط جيدا ثم يضاف الملح والهيل (الحبهان). -5
يضاف الطحين (الدقيق) ويخلط الى ان يتجانس. -6
يدهن قالب كيك 40x10x10 سم او قالبين 21.5×10 سم. في حال استعمال ورق الزبدة تدهن الاطراف فقط. -7
يخبز على حرارة 177 د.م. (350 ف) لمدة ساعة وربع او الى ان يستوي الكيك . -8
يترك ليبرد لمدة 10 دقائق قبل ان يقلب. -9

 

ينخل الطحين (الدقيق)


 

زبدة غير مملحة


 

زبدة طرية


 

يمكن استعمال اي نوع من الزبادي


 

الزبدة المخفوقة مع السكر


 

كيك الزبدة والزبادي


 

 

 

 

 

 

Related posts:

51 Responses to Butter & Yoghurt Cake (Doolshe Buuro 2) Gâteau au Beurre et au Yaourt
 1. khadija
  March 13, 2012 | 2:00 am

  Khadija
  A&L walalo waad salaman tihin, mansha Alah aad iyo aad ayaad umahadsan tihin caka quruxda badan ee aad no so galiseen , hadi Ilahay yidhahdo barito ayaan samayn dona insha Alah, A&L xiliga man sexan web saidhkina ayan ku jiray , walaalo waxa aad tihin laba ruux oo ilahay hibo siiyay, mansh Alaah Ala ha idiin xafido ,wax yaalo aad u badan ayaan idinka bartay, aad ayad ugu mahadsan tihin, nabadey Amano Ala,

  • A&L
   March 14, 2012 | 9:36 pm

   Walaal Khadija,
   Aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay faalladaada fiican.
   Waxaad ka-mid tahay dadka had iyo jeerba aad inoo dhiira geliya.
   Mahadsanid.

 2. idman
  March 13, 2012 | 11:07 am

  Asc, aad baad umahadsantahay abaayo waxaan aad uga helay videoga iyo cabbirka kaaga waayo koobka aad isticmaalayso iyo kan haysano isku mid mahan marka qiyaasta aa iga qaldanta markasto, websitekada qofkasto aan siiyaa dadkana sidaan uga helay ayee uga helaan mar labaad thaks abaayo saan nogu waad fadlan sis….

  • A&L
   March 14, 2012 | 9:44 pm

   Wacalaykum Assalaam Warahmatullaahi Wabarakaatuhu.
   Waan ku faraxsannahay inaad ka heshay Xawaash, iyo inaad asaxaabtaada aad la-wadaagtay.

 3. umu usra
  March 13, 2012 | 5:11 pm

  Asc wr wb? A&L waxaan idinku salaamay salaan aad u qiimo badan kana soo go’da qalbi idin jecel. waaxaad moodaa inaad qalbigayga ku jirtaan, doolshahaan camal ayaan raadinaayay in muda ah. aad ayaad ugu mahdasantihiin Allaahna ha idin siiyo khayr aan lasoo koobi karin aamiin.

  • A&L
   March 14, 2012 | 9:55 pm

   Wacalaykum Assalaam Warahmatullaahi Wabarakaatuhu,
   Walaasheenna qaaliga ah Umu Usra, waxaan ku-faraxsan nahay inaad jeclaatay doolshaha aan soo geliney, waxaana rajaynaynaa inaad ka-heshid marka aad dubtid. Khayr ayaan kuu rajeynaynaa.

 4. Huda
  March 13, 2012 | 5:25 pm

  can’t wait to try this!

  • A&L
   March 14, 2012 | 9:59 pm

   Do share! :)

 5. Naima
  March 13, 2012 | 10:20 pm

  Salaam sis and bro, did you make 2 cakes out of the batter the first one you didn’t add raisin and the second one you add raisin??

  • A&L
   March 14, 2012 | 10:25 pm

   We made this cake twice. Once with raisins, and the second time without.
   If you are using two pans you can make one of them with raisins.

 6. shoobto
  March 15, 2012 | 8:10 am

  asc w w i normally buy panettone but i`m sure home made will test much better and save money. once i tried with plums fruit it was nice but wet do u think it needs flour for coating like u did with the raisin? thanks for ur time

  • A&L
   March 15, 2012 | 11:17 pm

   Wacalaykum Assalaam Warahmatullaahi Wabarakaatuhu,
   The flour is added to the raisins so they don’t all settle at the bottom of the cake. Any small bits of fruit can also be added this way. Thanks for the question.

 7. khadija
  March 15, 2012 | 12:51 pm

  khadija
  A&L Asalamucalykum,walaalo waxa aan samaeyay xalwadii marka waxa an umalaynaya in aan wax khalday . wayo salidii kor ugamay soo bixin sidii la rabayna imay noqonin,xita rasabiga ayan racay,hadaba walalo wixii iga khaldan fadlan ii shega wad salaaman tihin. Ale khyr haidinsiyo.

  • A&L
   March 15, 2012 | 11:22 pm

   Wacalaykum Assalaam Warahmatullaahi Wabarakaatuhu,
   Sida aad inoogu tilmaamtay, waxaa muuqata inuu dabka uu ku-yaraa. Marka soo socota dabka u-kordhi, way kuu hagaagi doontaa insha-Allah. Mahadsanid.

 8. canab
  March 15, 2012 | 2:58 pm

  ASC WBR WALALAYAAL AAD AYAA U MAHADSANTIHIIN WAX BADAN AYAAN KA FAAIDAY ANI AHAANTEEYDA MARKII IGU HOREYSAY WEBKAN KOR AYAAN KA ARKAY BACDEN WAXAAN DHAHAY SOOMALI WAXAAN KU NACAY LUQADAY BARTAAN AYEY ISTICMALAN WAAYO INGIRIIS MA KARANAAYO ANI WAA ISAGA TAGAY KADIB ANOO MAILIN KU FALAADA AMA KU CICIYAARA AYAAN KU DHIFTAY BACDEN WAXAAN ARKAY VIDIOGA IYO QORALKA SOMAIGA AH WLHI AAD AYAAN KU FARXAY WAANA KU MAHADSAN TIHIIN BOQOL KII BOQOL AJIR ALLE HADIINKA SII WAANA HIDI SALAAMAA DHAMANTIIN

  • A&L
   March 15, 2012 | 11:25 pm

   Wacalaykum Assalaam Warahmatullaahi Wabarakaatuhu,
   Aad ayaan ugu faraxnay hadallada aad inoo soo qortay. Wixii su’aal ah oo aad qabtid na-weydii, hadduu Ilaahay yiraahdo waan kaaga soo jawaabaynaa. Mahadsanid walaal.

 9. Naima Q.
  March 16, 2012 | 11:16 pm

  Asc A&L

  Aad iyo aad ayaa u mahad santihiin lakin qalad yar ayaa jiro raisins salka ayuu iga tagay ee maxaan samey.?plz idinkoo raali ah Naima kale ayaa jirto aniga waxaan ku badaal Naima Q.thnx so much walaal yaaal. Runtii aad iyo aad ayaa idinka faa iideataye cuna kariiskiin waan ku mahadsantihiin.

  • A&L
   March 17, 2012 | 1:53 am

   Wacalaykum Assalaam Warahmatullaahi Wabarakaatuhu,
   Raisins-ka (zabiibka) waa inaad bur ku-qastaa, haddii kale salka ayay wada tagaayaan. Waad ku-mahadsan tahay su’aasha.

 10. Naima Q.
  March 17, 2012 | 12:01 pm

  Asc, A&L
  Thanks so much, sakey subax nimo ayaaan u samey sidaa dhadeen waan ku mahad santihiin.again thanks so much.

  • A&L
   March 17, 2012 | 2:22 pm

   You are very welcome. Glad we could help.

 11. bile nuur
  March 19, 2012 | 8:56 pm

  aaad ayaan idnkaga mahad celinayaa sida wanaagasan ee aad sharaxaada ugu bixiseen cuntooyinka kala duwan ee aad soo bandhigteen

  • A&L
   March 22, 2012 | 1:16 pm

   Mahadsanid walaal. Hadduu Ilaahay yiraahdo, hawsha waan sii wadaynaa.

 12. faadumo
  April 8, 2012 | 12:31 am

  asalamu calaykum waraxma walalayaal waan idin salaamay salaan qaali
  ayaan idin salaamaya ilaahay khayr farabadan ilaahay ha idinsiiyo
  aad ayaan oogu farxay wabsaydkaan abaayo waxan rabaa weelasha aad
  raashinka kuqayaasta iyo kuwa saliida aad kuqayaasta xageen kaheli karaa
  magacood maraykan ayaan joogaa dukaankeen kahelikaraa jazaka allah

  • A&L
   April 10, 2012 | 12:00 am

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu,
   Koobabka aan isticmaalno waa Kitchenaid. Waxaad ka heli kartaa dukaamada maacuunta iyo alaabta jikada lagu gado. Amazon.com-na waad ka-heli kartaa. Khayr ayaan kuu rajaynaynaa. Mahadsanid.

 13. Umu Abdulalhi
  April 12, 2012 | 12:28 am

  Asc, walaalayaal A&L Aaad iyo aad baad u mahadsantihiin wadaagida aad nala wadaagteen aqontiina cunta karis, ilaah SwT xasanaad badan ha idinka siiyo, cake, gaan waan sameeyay aad buuna u macanaa, shukran walalayaal.

  • A&L
   April 12, 2012 | 11:43 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu,
   Adigaa mahadda mudan walaasheenna qaaliga ah Umu Abdullahi. Khayr iyo xassanaat ayaan kuu rajaynaynaa. Waan ku faraxnay doolshaha inuu kuu hagaagay.

 14. ubah
  August 2, 2012 | 6:51 am

  asc aaad ayaa u mahadsantihiin walaal hadaan qandada hesan burka iyo sokorta qiyaas meqaan isticmaalaa misaaan ahaan mahadsanid

  • A&L
   August 2, 2012 | 10:35 pm

   Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh,
   Sokorta sida meesha ku-qoran waa 533 garaam, burkana 420 garaam. Cabirada inta garaam ay yihiin iyo inta mili ay yihiin way ku-qoran yihiin. Mahadsanid.

 15. Hana
  September 3, 2012 | 5:09 pm

  I really admire your cooking skills. A day don’t go by without me checking for a new post. Mashallah and Thank you very much for sharing your great recipes. I am planning to try the butter & yoghurt cake and wanted to ask you how many cups of all purpose flour do I need?
  Thank you again and have a blessed day!
  Hana

  • A&L
   September 4, 2012 | 9:07 pm

   Thank you so much for your compliment and thank you for being a fan. We are very happy to know that you enjoy the recipes.

   As mentioned in the recipe, you would need 3 cups or 420 g all-purpose flour. The cups we use are 237 mL.

 16. naima
  October 9, 2012 | 11:25 am

  masha allah cuntadada adban uga faidaystay waa mahadsanid tihiin
  lkn waxan ka codsan laha inad nogu soo darto labaniyada
  dhowrka colour laga dhigo sida casan akhdar buni ayan
  ka rajenayna insha allah casharka adban uGu bahanahay

  • A&L
   October 9, 2012 | 10:15 pm

   Hadduu Eebbe idmo waan soo gelin doonnaa, ee in oo samir. Mahadsanid.

 17. Umm A.
  December 4, 2012 | 6:10 pm

  Assalamu alaikum. Barakallahu feekum for taking the time to share your wonderful, foolproof recipes. From your website, I have been able to cook perfect somali dishes which I have recieved so much compliments for and have always stated to anyone that asked about the secret behind my unexpected success in cooking, elbaraka fi xawaash.com!
  I would like to have a go at making this cake but wanted to confirm: you have the measurement of sugar as 1⅔ x 237ml cups which you said is 533g. According to what little knowledge I have of measurements, 1⅔ x cups of sugar = 333g and 533g = 2⅔ x cups. Am I wrong?
  Many thanks.

  • A&L
   December 4, 2012 | 10:11 pm

   Wa’alaikum As-salaam Warahmatullahi Wabarakatuh.
   No, you are not wrong. We made a mistake 1 1/3 cup is 333 g. Thank you for pointing it out. We are happy that Xawaash has been beneficial for you. We wish you all the best.

 18. Umu Hamim
  January 4, 2013 | 8:09 pm

  Asselamu Aleykum
  Can I use Margarine instead of Unsalted Butter?
  Please can you tell me the difference b/n margarine and butter?

  • A&L
   January 4, 2013 | 11:56 pm

   Wa’alaikum As-salam Warahmatullahi Wabarakatuh.
   Yes, you can substitute margarine for butter. Make sure it is a baking or cooking margarine and not a spread. The spreads contain a lot of water. Margarine is made from hydrogenated (hardened) vegetable oils, while Butter is made from animal fat. Butter contains saturated fat, while margarine contains trans fats.

 19. shuu shuu
  February 4, 2013 | 1:01 pm

  asc walaal ad bad u mahadsan tihiin abal weyna ayana idin hena ,walaal waxan rabay su,al in an ku weydiyo hadey macquul tahay yugurt aad ku dareysaan ma midka macanka ah mase kan dhananka couse labo nuuc yugurt ba jirto plzz iso jawab walal thanks

  • A&L
   February 4, 2013 | 1:59 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Adigaa mahadda mudan walaal. Waxaa loo baahan yahay caano fadhi caadi ah oo sokor lahayn (plain yoghurt). Haddaad wax kale u baahan tahay inoo soo sheeg. Mahadsanid.

 20. shuu shuu
  February 4, 2013 | 3:29 pm

  Masha.alaah walaal macaan aad iyo aad bad u mahadsantahay sida wanagsan oo ad dhaqsida ugu so jwabtay manta anba rabay in an sameyo insha.alah jsk walal cuntadine ad ban uga helay walahi waxyabo badan anan aqonin ayan ka faa,iday ilaah ajar ha idinka siyo misanka aqirane ha idin kordhiyo asc

  • A&L
   February 4, 2013 | 5:56 pm

   Adigaa mahadda mudan. Waxaan rajaynaynaa inaad jeclaatid. Mahadsanid walaal.

 21. muna
  March 24, 2013 | 12:09 pm

  asc waadku mahadsan tihiin website aad inoo soo daayseyn qeyr allaah ha idinka siiyo. cakegaan ayaanka helay marka labo jeer ayuu iga halaabay macnaha dhexda ayuu ka qoyaa. ma qiyaas teyda ayaaxun. sifiican ma iigu sifeyn kartaa please.

  • A&L
   March 24, 2013 | 10:01 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Waa ku mahadsan tahay faallada fiican. Waxaa muuqata doolshaha intuusan bislaan inaad ka bixisay. Kuleeylka foornadana waa muhimiim, 350°F ka badan ha ku dubin haddii kale dhaqso ayuu korka ka bislaanaayaa gudahana cayriin ayuu ka noqonaayaa.

 22. Umalkhayr
  April 1, 2013 | 11:44 pm

  LOVE your blog maashaa-Allaah reminds me of the motherLAND with a remix….!!!!

  • A&L
   April 3, 2013 | 12:12 pm

   Thank you very much. Your comment is appreciated.

 23. ifrax
  May 12, 2013 | 1:38 pm

  ascwrwb waxaa rabaa adoo mahadasan sida loo sameeyo nafaqada iyo keega wladoo mahadad san

  • A&L
   May 13, 2013 | 8:10 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Hadduu Eebbe idmo nafaqo waan soo gelin doonnaa. Keega ma fahmin waxa aad ka waddo. Mahadsanid.

 24. tim chan
  November 21, 2013 | 3:22 pm

  hi ,may i know any recipe for how somalian make the yogurt drink? thank you.

 25. shuu shuu
  August 8, 2014 | 3:10 pm

  Asc walal waxan rabay in an ogado marki la sameyo cake fridge miya la galina mase bananka wa la dhigi karaa

  • A&L
   August 21, 2014 | 1:10 am

   Haddii labo ilaa saddex maalmood lagu cunaayo banaanka waa dhigi kartaa. Haddii kale qaboojiyaha iska geli.

 26. hussein
  April 3, 2015 | 8:14 am

  walaal ada baad waxan ii kordhesaya walaal wada mada sanatahay

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://xawaash.com/wp-trackback.php?p=2636

About (Annaga)
Qui Sommes Nous نبذة عنا

We are a husband and wife team and we live in Canada. In a world full of food complications, we make cooking very simple. Our recipe videos will make your cooking easy, relaxed and enjoyable. We bring you the foods we love from Somalia and from around the world.